آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول )

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ در محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ و بودجه سال ۱۳۹۵
  • تصمیم گیری در خصوص مازاد زمین مربوط به پلاک ثبتی یک فرعی از یکصدوهشتادوهشت اصلی دماوند
  • تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه اعضاءموظف هیئت مدیره
  • بازنگری وتصویب بخشی از آئین نامه معاملاتی ومالی شرکت تعاونی
  • انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود حضور وکیل و موکل هم زمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد زمان بررسی و تأیید وکالت نامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

تذکر۲ : کسانی که متقاضی کاندیداتوری عضویت در سمت بازرسی هستند بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی ، تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر آخرین حکم کارگزینی و یا گواهی عدم سوء پیشینه به مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهی به دفتر تعاونی ارائه و رسید دریافت نمایند.

تذکر ۳ : این مجمع در نوبت اول با حضور (نصف+۱ )کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

                                                                                                                                       هیئت مدیره