بسمه تعالی

با توجه به درخواست مکرر اعضای محترم و موافقت هیئت مدیره تعاونی، آخرین مهلت تسویه حساب  واحد های تخصیص یافته و تحویل فیش واریزی به دفتر تعاونی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ ساعت ۴ بعد از ظهر تعیین گردید.

لذا خواهشمند است تا زمان مذکور نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب  واحد انتخابی خود اقدام نمایید،در غیر اینصورت انتخاب واحد شما کن لم یکن میباشد.