شرکت تعاونی مسکن شماره 4 کارکنان وزارت کشور در تاریخ 86/09/12 تاسیس گردید . از آن زمان تا کنون باستناد مصوبات مجمع عمومی و فوق العاده اسامی و ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره چهار کارکنان وزارت کشور3 مرحله تغییر یافته است که این تغییرات در ذیل آورده شده است

الف)از تاریخ     93/04/25 تا کنون

بنا به صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 93/04/25ترکیب اعضای هیئت مدیره به قرار جدول ذیل تغییر یافته است

ردیف نام اعضاء سمت مدرک تحصیلی مدت
1 ابوالفضل آسیابی شیره جینی عضو اصلی هیئت مدیره لیسانس برق 3 سال
2 بهزاد بنی نجار عضو اصلی هیئت مدیره لیسانس مدیریت دولتی 3 سال
3 علی اندرزگو عضو اصلی هیئت مدیره کارشناسی ارشد 3 سال
4 جواد صباغ جدید عضو اصلی هیئت مدیره کارشناسی ارشد 3 سال
5 فضل الله دهخدایی دهقی عضو اصلی هیئت مدیره کارشناسی ارشد 3 سال
6 ایرج حسن زاده عضو علی البدل هیئت مدیره 3 سال
7 حمید اسمعیلی آفتابدری عضو علی البدل هیئت مدیره 3 سال

مشخصات مدیر عامل:

نام کد ملی مدرک تحصیلی مدت
ابوالفضل آسیابی شیره جینی 1652096361 لیسانس برق 3 سال

 

مشخصات بازرسین:

ردیف نام کد ملی مدرک تحصیلی سمت
1 سیاوش نوری 4608981900 کارشناسی ارشد بازرس اصلی
2 حمید صالح آبادی 0790882795 بازرس علی البدل

ب) از تاریخ 89/11/20 تا 92/11/20

بنا به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 20/11/89 ترکیب اعضای هیئت مدیره به قرار جدول ذیل تغییر یافته است

ردیف نام اعضاء سمت مدرک تحصیلی مدت
1 سید مصطفی ابطحی رئیس هیئت مدیره دکترا 3 سال
2 علی نوریجانی نائب رئیس هیئت مدیره 3 سال
3 جواد صباغ جدید عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد 3 سال
4 رمضان زینلی عضو هیئت مدیره دیپلم 3 سال
5 بهزاد بنی نجار منشی هیئت مدیره لیسانس مدیریت دولتی 3 سال
6 علی اندرزگو عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) کارشناسی ارشد 3 سال
7 ابوالفضل آسیابی شیره جینی عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) لیسانس برق 3 سال

 

مشخصات مدیر عامل:

نام کد ملی مدرک تحصیلی مدت
جواد صباغ جدید 1379132320 کارشناسی ارشد 2 سال

 

  • بازرسین اصلی و علی البدل در این دوره همانند دوره قبل بوده و هیچ گونه تغییری نیافته است

ج)از زمان تاسیس(86/09/12) تا تاریخ 89/11/20

اسامی و ترکیب اعضای هیئت مدیره و سمت هر یک از آنها به شرح جداول ذیل می باشد.

ردیف نام اعضاء سمت کد ملی مدرک تحصیلی مدت
1 سید علی عمادیان رضوی رئیس هیئت مدیره 0045548821 کارشناسی ارشد 3 سال
2 سید مصطفی ابطحی نائب رئیس هیئت مدیره 4284675508 دکترا 3 سال
3 جواد صباغ جدید عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) 1379132320 کارشناسی ارشد 3 سال
4 حسین حاجی حسینی منشی هیئت مدیره 1189782091 3 سال

 

مشخصات مدیر عامل:

نام کد ملی مدرک تحصیلی مدت
جواد صباغ جدید 1379132320 کارشناسی ارشد 2 سال

 

 

مشخصات بازرسین:

ردیف نام کد ملی مدرک تحصیلی سمت
1 حاجی آقا نقشی نیا 1650260725 دیپلم بازرس اصلی
2 حمزه زارع زاده مهریزی بازرس علی البدل

 

پسندیدم(5)نپسندیدم(1)