بسمه تعالی

تعاونو علی البرو التقوا
      اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد . براین پایه ، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک ” کارفرمای بزگ مطلق ” آماده می سازد حال بر یک یک اعضای شرکت های تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضرت به گسترش این فکر ، عمل به این اندیشه همت گمارند.
متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور می باشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضا قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.
اعضای تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ( آزادانه و با اختیار کامل ) و با قبول سهم در مشارکت اقتصادی آن را پذیرفته اند ، تعهد می نماید که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود ، با رعایت حقوق مساوی اعضاء کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با کسب علم و آگهی و به کار گیری مستمر دانش روز ، برای موفقیت هر چه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تاکید بر خود گردانی و خود اتکایی به کار گیرد . باشد که در راستای تحقق هدف های تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ، ریشه ای پا برجا و پیشینه ای دیرینه دارد ، شاهد گام های استوار و دستان پر توان تک تک اعضا باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر ، فعالانه دست به هم داده اند و می کوشند تا هم سو و هم جهت در کنار کلیه تعاون گران کشور در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخ های تولید و خدمات با افزایش بهره وری و بکار گیری پس اندازهای هر چه مختصر ضمن تحقق عدالت اجتماعی ،یاری رسان جامعه و دولت نیز باشند.

بسمه تعالی
اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور
فصل اول :
ماده ۱- نام شرکت عبارت است از : شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشورو نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار ” تعاونی” نامیده می شود.
ماده ۲- اهداف تعاونی
ترویج و تحکیم ، همکاری و تعاون عمومی
تأمین مسکن و واحدهای اقامتی و تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
ماده۳- موضوع فعالیت تعاونی : مطابق با ضمیمه پیوست این صفحه می باشد.
تهیه زمین با کاربری مسکونی از وزارت مسکن یا دیگر منابع مجاز دولتی و غیر دولتی و خصوصی و احداث خانه ویلا و یا آپارتمانهای مسکونی در آن و واگذاری آنها نقداً و یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقده با منافع واگذارنده زمین و اعضاء.
خرید واحدهای مسکونی آماده و یا نیمه تمام و تکمیل و فروش و یا اجاره دادن آنها به اعضاء.
واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.
لوله کشی ، کابل کشی ، تهیه و یا ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی ، تعمیرات و دیگر خدمات مورد نیاز واحد های مسکونی ساخته و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضاء.
اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی .
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.
تبصره ۱- در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی ، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.
تبصره ۲- شرکت می تواند برای تمام و یا قسمتی از موضوعی و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قرارداد های منعقده از سرمایه و ذخایر موجود ، پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن ، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش دولتی – عمومی- تعاونی ، صندوق تعاون و اشخاص حقوقی و حقیقی ، هدایای نقدی و جنسی اعضاء استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد ذیربط دیگر بانک ها نماید و در غیر این صورت مکلف است طبق قرارداد منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و مآخذ مذکور عمل نماید.
تبصره ۳- شرکت می تواند مصالح ، وسائل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، تأسیسات کارگاه ها ، انبار ها و دیگر نیازمندی های خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرف من جمله با سرمایه گذاری در موسسات تولیدی و تعاونی خرید سهام کارخانجات دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات اقتصادی تأمین نماید.
ماده ۴- حوزه عملیات تعاونی استان تهران می باشد.
ماده ۵- مدت تعاونی از تاریخ تأسیس ۵ سال می باشد.
پیوست :
ماده ۳ اساسنامه:
تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان
خرید واحد های مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً یا به اقساط
واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء
انجام خدمات نقشه کشی مهندسی برای اعضاء و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها
لوله کشی ، کابل کشی، سیم کشی، ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی
تبصره ۲ ماده ۱۶ :
با توجه به موارد ۲ و ۳ اساسنامه مورد عمل، عضویت اعضاء با گرفتن واحد های مسکونی ( تکمیل شده یا نیمه تمام ) و یا زمین از تعاونی لغو می گردد.
در صورتیکه شرکت دارای خدمات بعد از واگذاری باشد ، نحوه استفاده اعضاء لغو عضویت شده از خدمات مزبور تابع شرایط و ضوابط مندرج در قراردادی است که با شرکت تعاونی منعقد می شود. م/۱۰/۱۲
تبصره های ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن
تبصره۲- شرکت می تواند مصالح ، وسائل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، تأسیسات کارگاه ها ، انبار ها و دیگر نیازمندی های خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرف من جمله با سرمایه گذاری در موسسات تولیدی و تعاونی خرید سهام کارخانجات دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات اقتصادی تأمین نماید.
تبصره۳- انجام موضوع و فعالیت های مذکور در این ماده در رابطه با تهیه زمین و تفکیک آن و احداث واحد های مسکونی و واگذاری آن ها به اعضاء طبق مقررات و آیین نامه ای خواهد بود که نمونه آن بوسیله وزارت تعاون تهیه و به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می رسد.
تبصره ۴- احداث خانه و یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع این ماده برای غیر اعضاء ( جز ارگان های دولتی و عمومی و تعاونی و یا اشخاص معرفی شده از سوی آن ها که به طریقی در تامین زمین و یا سرمایه شرکت مشارکت نموده اند) ممنوع می باشد.
تبصره ۵- شرکت می تواند در مواقع لزوم واحد های عام المنفعه مورد نیاز از قبیل مدرسه ، مسجد ، درمانگاه ، داروخانه ، رستوران ، باشگاه ، تعمیرگاه ، انواع آموزشگاه ها ، نانوایی ، خشکشویی به غیر واگذار نماید.
تبصره ۶- در صورتی که به دلایل موجه به تشخیص وزارت تعاون و تصویب مجمع عمومی امکان خانه و یا آپارتمان سازی بوسیله شرکت برای اعضاء فراهم نباشد شرکت می تواند در مورد واگذاری زمین های خریداری شده ( بدون معافیت های موضوع ۱۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ ) به اعضاء یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نماید.
تبصره ۷- شرکت می تواند برای تمام و یا قسمتی از موضوعی و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قرارداد های منعقده از سرمایه و ذخایر موجود ، پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن ، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش دولتی – عمومی- تعاونی ، صندوق تعاون و اشخاص حقوقی و حقیقی ، هدایای نقدی و جنسی اعضاء استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد ذیربط دیگر بانک ها نماید و در غیر این صورت مکلف است طبق قرارداد منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و مآخذ مذکور عمل نماید.

ماده ۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی تهران و نشانی آن : خیابان دکتر فاطمی – ساختمان وزارت کشور و تلفن ۸۴۸۶۲۰۳۴ می باشد.
تبصره : هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر مرکز و نشانی اقدام کند، در این صورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.
ماده ۷- سرمایه اولیه : شرکت مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۲۱ ریال است که به ۴۲ سهم ۰۰۰,۵۰۰ ریالی منقسم گردیده است که مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۷ ریال آن توسط اعضاء پرداخت و مابقی در تعهد اعضاء می باشد.
ماده ۸- هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل مبلغ یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که تعهد خرید نموده اند در موقع تأسیس شرکت پرداخت کنند.
تبصره – اعضاء موظفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ عضویت مبلغ پرداخت نشده سهام تعهدی خود را تأیید کنند.
ماده ۹- تعداد سهام اعضاء برابر است مگر آن که مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سهام تعاونی تجاوز کند.
ماده ۱۰- سهام شرکت با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید ، با موافقت هیئت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز می باشد.
ماده ۱۱- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ، حسب مورد به هر یک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری یا تعهد نموده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود .
تبصره ۱- ورقه سهم باید متحد شکل باشد ، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام شرکت تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم ، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره برسد. مادام که اوراق سهام صادر نشده است تعاونی باید به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد ، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ، تحویل نماید.
تبصره ۲- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق به عمل آید ، از نظر تعاونی فاقد اعتبار است.
فصل دوم – مقررات مربوط به عضویت
ماده ۱۲- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است :
الف- شرایط عمومی .
تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
عدم ممنوعیت قانونی و حجر .
عدم عوضویت همزمان در تعاونی مشابه .
درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از سهام تعاونی .
ب- شرایط اختصاصی :
عضویت کلیه کارکنان واجد شرایط وزارت کشور.
تبصره ۱- احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی . هیئت مدیره مکلف است درمواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند و نیز در صورت عدم کفایت تعاونی درخواست آن ها را رد کند.
ماده ۱۳- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسئولیت دستگاه های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی ( موضوع ماده ۱۷ قانون ) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۴- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت های که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.
ماده ۱۵- تعاونی می تواند طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطار نامه ، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به عضو بدهکار مراجعه خواهد کرد.
ماده ۱۶- خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره – در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد ، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۷- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود :
از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه ، به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.
ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابت ناسالم نماید.
تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود .
ماده ۱۸- در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، ارزش سهام عضو بر اساس قیمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی ، به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی ، به او یا ورثه اش ظرف مدت ۳ ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد .
تبصره – در صورتی که ورثه تقاضا نمایند که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین ، قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود .
ماده ۱۹- در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۲ این اساسنامه باشند عضو شناخته می شوند و در صورت تعدد مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازد اما اگر کتباً اعلام نماید که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشد عضویت لغو می گردد .
تبصره – اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر مورد نیاز با توافق سایر وراث و به تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می شوند .

فصل سوم – ارکان تعاونی
ماده ۲۰- ارکان تعاونی عبارت است از :
مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس
مجمع عمومی :
ماده ۲۱- مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می گردد : ۱- مجمع عمومی عادی . ۲- مجمع عمومی فوق العاده
تبصره ۱- کلیه اعضای تعاونی می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو حاضر صرف نظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق یک رأی دارد.
تبصره ۲- تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات به طریقی که برای دعوت مجمع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده ظرف مدت ۱۵ روز به اطلاع اعضاء و سرمایه گذاران برسد.
تبصره ۳- صورت حساب مجامع به عنوان اسناد تعاونی نگهداری شود.
ماده ۲۲- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی تعاونی تشکیل می شود و در موارد ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده تشکیل داد.
ماده ۲۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است :
انتخاب هیئت مدیره و بازرس.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و حساب سود و زیان ، گزارش تغیرات اعضاء و سرمایه و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس.
تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاران و اعتبارات و وام های در خواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره .
اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات .
اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه .
تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی .
تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های تعاونی ( در صورتی که تعداد اعضاء بیش از یک صد عضو باشد) .
اتخاذ تصمیم در مورد عضویت و یا لغو عضویت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق تعاون و تعیین میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی .
اخذ تصمیم در باره گزارش ها و پیشنهاد های حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی .
تصویب نحوه تقویم آورده های غیر نقدی اعضاء و دیگر ضوابط راجع به آن .
تصویب آئین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که بعد از تأیید وزارت تعاون قابل اجرا است.
تصویب آئین نامه وظایف ، اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل .
سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود :
تغییر مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هیئت مدیره .
عزل یا قبول استعفای جمعی یا اکثریت هیئت مدیره .
اتخاذ تصمیم راجع به انحلال و تعیین ۳ نفر از اعضای هیئت تصفیه یا ادغام تعاونی با تعاونی های دیگر ، طبق ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه اجرائی آن.
ماده ۲۵- هیئت مدیره مکلف است در موعد های مقرر زیر نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند :
حداکثر ۲ ماه پس از پایان سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی.
حداقل ۲ ماه قبل از پایان دوره خدمت هیئت مدیره و یا بازرس .
در صورتی که در یکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد حداکثر ظرف ۱ ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی.
حداکثر ظرف ۱ ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص زیر :
الف- اکثریت اعضای هیأت مدیره.
ب- بازرس برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.
ج- یک پنجم اعضای تعاونی برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
د- وزارت تعاون برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.
تبصره ۱- دوره خدمت هیئت مدیره و بازرس از زمان انتخاب و قبولی سمت آن ها شروع خواهد مشروط به اینکه مدت مأموریت هیئت مدیره و بازرس قبلی منقضی شده باشد، در غیر این صورت شروع خدمت آن ها از زمان انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره و بازرس قبلی خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که هیئت مدیره به علل استعفاء ، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی ، علیرغم دعوت از اعضای علی البدل ، از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود ، مجمع عمومی عادی بر اساس مفاد این اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت مقرر اقدام کند .
در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت اعضای هیئت مدیره ، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفای آنان الزامی است .
تبصره ۳- در صورتی که هیئت مدیره ای در موعد مقرر موضوع این اساسنامه به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون می تواند رأساً نسبت به مجمع عمومی اقدام نماید.
تبصره ۴- اگر هیئت مدیره ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود اقدام نماید .
ماده ۲۶- دعوت مجمع عمومی با قید دستور ، روز، ساعت و محل تشکیل آن باید بوسیله آگهی در یکی از روزهای محلی و یا کثیر الانتشار و یا دعوت نامه کتبی

[با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلم شده عضو به تعاونی] انجام گیرد و علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و همچنین محل کارگاه های تعاونی نیز الزامی است .
تبصره ۱- تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونی هایی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می باشند الزاماً از طریق روزنامه های کثیر الانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضا خواهد رسید .
تبصره ۲- در مواردی که کلیه اعضاء در مجمع عمومی حاضر شوند ، نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه ، و ارئه مدارک مربوط به آن الزامی نیست .
تبصره ۳- فاصله زمانی بین تاریخ انتشارآگهی دعوت ( نوبت اول ) تا تشکیل مجمع عمومی تعاونی حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود .
در صورتیکه برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد ، این مدت حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۵ روز است .
ماده ۲۷- هر یک از اعضاء تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان جلسه مجمع کتباً به مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند . مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب ، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف مدت ۱ ماه دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد .
ماده ۲۸- هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار خود ( از میان اعضاء و یا خارج اعضاء ) واگذار کند لکن هیچ کس نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد ، مگر اینکه تعداد اعضای تعاونی به ۵۰۰ عضو و بیشتر برسد که در این صورت هر کس می تواند علاوه بر رأی خود حداکثر دو رأی با وکالت داشته باشد .
تبصره ۱- تأیید نمایندگی های تام الاختیار موضوع این ماده با مقام دعوت کننده است مگردر مواردی که مقام دعوت کننده هیئت مدیره بوده و دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد و یا اینکه هیئت مدیره با برگذاری مجمع عمومی مخالفت کرده باشد که در این صورت تأیید نمایندگی های تام الاختیار بازرس خواهد بود.
تبصره ۲- مدارکی که نمایندگان تام الاختیار قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باید ارئه دهند عبارت است از :
اصل نمایندگی تام الاختیار قبل از تشکیل جلسه عمومی که به امضای عضو رسیده است.
کارت شناسایی معتبر .
تبصره ۳- حضور توأم عضو و نماینده تام الاختیار وی در مجمع عمومی ممنوع است.
ماده ۲۹- ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه ، اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف عضو آن را امضاء می کنند .
ماده ۳۰- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آن رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول نصاب مذکور ، آگهی دعوت مجمع باید حداکثر ظرف ۱۵ روز با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود . فاصله نشر آگهی دعوت ( نوبت دوم ) ، تا تشکیل جلسه مجمع بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود . جلسه با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی فوق العاده بار اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آن رسمیت می یابد . نصاب رسمیت مجمع فوق العاده برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بار سوم هر تعداد شرکت کننده خواهد بود . آگهی دعوت مجمع عمومی برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود . فاصله نشر آگهی دعوت ، تا تشکیل جلسه هر نوبت بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود .
تبصره – در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی ، تمام دعوت کننده مجمع باید صورت جلسه ای دایر بر عدم رسمیت نیافتن آن تهیه و به امضای حاضرین برساند .
ماده ۳۱- جلسات مجامع عمومی در صورت رسمیت یافتن ، مقام دعوت کننده افتتاح می کند . در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس ، یک منشی و دو نفر ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهد شد . در صورتی که تعداد اعضای تعاونی به ۵۰۰ عضو یا بیشتر برسد تعداد هیئت رئیسه ۷ نفر خواهد بود که عبارتند از : رئیس ، نائب رئیس ، منشی و ۴ ناظر .
تبصره ۱- مقام دعوت کننده مجمع عمومی موکلف است ورقه حضور و غیابی را که در بدو ورود به جلسه امضاء می کنند همراه با نمایندگی های تام الاختیار اعضای غایب و صورت اسامی کل امضاء را در اختیار هیئت رئیسه برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترل های لازم قرار دهد .
تبصره ۲- در مجامعی که دستور جلسه ، انتخاب هیئت مدیره و یا بازرس باشد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی می توانند با اجازه رئیس مجمع ، در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنان منظور می شود خود را معرفی نمایند .
ماده ۳۲- رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده و نیز انتخاب هیئت مدیره و بازرسان در مجامع عادی ، به صورت کتبی خواهد بود ولی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می تواند با قیام و قعود بعمل آید .
ماده ۳۳- تصمیمات مجمع عمومی عادی ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود . تصویب اساسنامه تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی با رأی حداقل ۲⁄۳ حاضرین و تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده یا اکثریت ۳⁄۴ آرای حاضر معتبر خواهد بود .
ماده ۳۴- در صورتی که در جلسه مجمع عمومی ، به هر دلیل مذاکرات به اخذ تصمیم نهایی منتهی نشود ، جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد . رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه ، زمان و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یک هفته بعد جلسه مذکور باشد ، اعلام نماید . [ رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست ] جلسه بعدی ادامه جلسه قبل از تنفس است و هیئت رئیسه آن همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اینکه یک یا چند نفر از آن ها در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب ، افراد دیگری انتخاب خواهند شد .
ماده ۳۵- صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوص ، ثبت شده و کلیه صفحات آن به امضای هیئت رئیسه مجمع می رسد و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیئت مدیره ابلغ و نسخه ای از آن نیز به وزارت تعاون ارسال می شود .
هیئت مدیره
ماده ۳۶– هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای برای مدت ۳ سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل حداکثر برای ۳ نوبت متوالی بلامانع است .
تبصره ۱- افرادی که در هر یک از نوبت های متوالی بعدی موفق به دو سوم اعضای تعاونی شوند ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود .
تبصره ۲- هیئت رئیسه در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان منشی انتخاب می کند .
تبصره ۳- در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید . غیبت غیر موجه به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علی رغم اطلاق ازدعوت ، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا ۸ جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود .
تبصره ۴- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیئت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل خواهد شد .
تبصره ۵- در مواردی که هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود ، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، به وزارت تعاون اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی ، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی ، تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت ۵ ماه منصوب نماید .
ماده ۳۷- پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت .
ماده ۳۸- هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایط را از بین اعضاء یا خارج تعاونی ، برای مدت ۲ سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید . وظایف و اختیارات وحقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید .
ماده ۳۹- جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یک بار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف از اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اعضاء حاضر در جلسه ضروری است . تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیت مدیره ثبت می گردد و با امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد .
تبصره – جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد .
ماده ۴۰- هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده ، در سایر موارد و برای تحقق اهداف ، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی صرفه و صلاح تعاونی و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است :
دعوت مجمع عمومی ( عادی-فوق العاده )
اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.
نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی .
قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره .
نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حساب ها و ارئه به بازرس و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی .
تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارئه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب .
پیشنهاد آئین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که باید در چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد ، جهت تصویب مجمع عمومی عادی .
تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر .
تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن مشارکت دارد .
تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل ) برای قرارداد ها و اسناد تعهد آور تعاونی .
انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امورتعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است .
ماده ۴۱- هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق وکیل ، این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند .
مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .
ماده ۴۲- معاملات تعاونی با هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل ، بازرس تابع آئین نامه ای خواهد بود که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد .
ماده ۴۳- هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت ، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد . هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند .
ماده ۴۴- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره ، و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب ها و موجودی های تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود .
تبصره- شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم (( فوت یا قبول استعفا یا برکناری )) هیئت مدیره قبلی ، مدت مأموریت آن ها ، خاتمه یافته باشد . بعد از قانونی شدن شروع تصدی ، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدیدباشد .
ماده ۴۵- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و با امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس تعاونی برسد . صورت مجلس مذکور باید جزء اسناد تعاونی نگهداری شود .
تبصره – در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند .
ماده ۴۶- استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی از سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.
ماده ۴۷- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس یا مدیرعامل تعاونی نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند .
تبصره – اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع حقوق و مزایا دریافت نمایند . در صورتیکه عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استسنا به موجب آئین نامه ای است که به تأیید وزارت تعاون خواهد رسید .
ماده ۴۸- نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی ، برای ثبت تعاونی در مراجع ذی صلاحیت اقدام کند .

ماده ۴۹- داوطلبان عضویت هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :
تابعت جمهوری اسلامی ایران .
ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ، تعهد عملی به دین خود )
دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی .
عدم ممنوعیت قانونی و حجر .
عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد .
عدم سابقه محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .
بازرسی
ماده ۵۰- مجمع عمومی عادی یک نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را بریا مدت ۱ سال مالی به عنوان بازرس انتخاب می کند. انتخاب مجدد وی بلامانع است . و مجمع همزمان یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کند .
تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس اصلی ، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید .
تبصره ۲- حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد .
تبصره ۳- تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارند .
ماده ۵۱- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است :
نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره اورد تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستوالعمل های مربوطه.
رسیدگی به حساب ها ، دفاتر ، اسناد – صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود وزیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره ، مجمع عمومی ، شخصاً یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود .
رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .
تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص .
نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط .
تبصره ۱- بازرس موظف است گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند . گزارش بازرس باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد . در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد ، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند . در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان ، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد .
تبصره ۲- بازرس حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می تواند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد .
ماده ۵۲- در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهند ، مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید .
ماده ۵۳- بازرس نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است .
فصل چهارم : مقررات مالی
ماده ۵۴- ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است .
ماده ۵۵- هیئت مدیره موظف است نسخه ای از گزارش ها ، صورت های مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به بازرس تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بارتراز آزمایشی حساب های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس قرار دهد و نسخه ای از آن ها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.
ماده ۵۶- هر یک از اعضاء در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایات ، با وزارت تعاون مکاتبه کند . هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به صورت کتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود .
مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان ، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایندو کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند .
ماده ۵۷- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورت های مالی ، رعایت اصول و موازین ، روش های متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
ماده ۵۸- هدایا و کمک های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمده و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد .
ماده۵۹- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها ، صندوق تعاون و سایر موسسات اعتباری ، پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مجاز معرفی شده از طرف هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود .
ماده ۶۰- سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود :
از حداقل ۵ درصد به بالا به تصویب مجمع عمومی عادی ، به عنوان ذخیره قانونی منظور می شود .
حداکثر ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است .
۴ درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد .
درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء ، کارکنان ، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود .
پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت سهام و مدت تقسیم می گردد .
تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است .
تبصره ۲- تعاونی می تواند با تصمیم مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد . استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست .
تبصره ۳- هیئت مدیره می تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد .
فصل پنجم : مقررات مختلف
ماده ۶۱- هر یک از دستگاه های ، شرکت ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت ، در تعاونی مشارکت یاسرمایه گذاری کرده باشد می تواند نماینده ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد .
ماده ۶۲- انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۶۳- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از موارد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون [از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی ] معتبر خواهد بود.