فصل اول : کلیات

ماده ۱- نام شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار، ((تعاونی)) نامیده می شود.

ماده ۲- اهداف تعاونی:

ا- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون و کمک به تحقق اهداف بخش تعاون.

۲- تأمین نیاز مسکن و نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

ماده ۳ – موضوع فعالیت:

۱- تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقد یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضاء.

۲- خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضاء.

۳- انجام خدمات نقشه کشی مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها

۴- لوله کشی،کابل کشی، سیم کشی، ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی.

تبصره ۱: تعاونی می تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت های مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی، عمومی، تعاونی، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی اعضاء و غیر اعضاء استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با بانک ها نماید و در این صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و مآخذ مذکور عمل نماید.

تبصره ۲: تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین، آماده سازی، اخذ مجوز ساخت، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحدها به اعضاء و امور مربوط به بعد از واگذاری، لغو عضویت و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد، مطابق با فصل چهارم این اساسنامه است.

تبصره ۳: احداث خانه یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع این ماده برای غیر اعضاء (جز نهادها و سازمانهای دولتی، عمومی، تعاونی و اشخاص معرفی شده از سوی آنها که در تأمین زمین و یا سرمایه تعاونی مشارکت نموده اند و همچنین سهام داران غیر عضو ) ممنوع است.

تبصره ۴: شرکت می تواند مصالح، وسایل تجهیزات ماشین آلات تأسیسات کارگاه ها، انبارها و دیگر نیازمندی های خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه منجمله با سرمایه گذاری در مؤسسات تولیدی و تعاونی خرید سهام کارخانجات دولتی و وابسته به دولت و سایر مؤسسات اقتصادی تامین نماید.

تبصره ۵ :  انجام موضوع و فعالیت های مذکور در این ماده در رابطه با تهیه زمین و تفکیک آن و احداث واحدهای مسکونی و واگذاری آنها به اعضاء طبق مقررات و آیین نامه ای خواهد بود که نمونه آن بوسیله وزارت تعاون تهیه و به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می رسد.

تبصره ۶ : شرکت می تواند در مواقع لزوم واحدهای عام المنفعه مورد نیاز از قبیل مدرسه، مسجد، درمانگاه، داروخانه، کتابخانه، رستوران، باشگاه تعمیرگاه انواع آموزشگاه ها نانوائی و خشکشوئی به غیر واگذار نماید.

تبصره ۷ : در صورتی که بدلایل موجه به تشخیص وزارت تعاون و تصویب مجمع عمومی امکان خانه و یا آپارتمان سازی بوسیله شرکت برای اعضاء فراهم نباشد شرکت می تواند در مورد واگذاری های زمین های خریداری شده (بدون معافیت های موضوع ۱۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ ) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نماید.

ماده ۴ : حوزه عملیات تعاونی استان تهران می باشد.

ماده ۵ : مرکز اصلی اقامتگاه قانونی تعاونی شماره ۴ وزارت کشور و نشانی آن : تهران ، خ. فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، روبروی مدرسه سمیه، پلاک ۵۶ واحد ۱۴ طبقه ۷

تبصره: هیأت مدیره می تواند در حوزه عملیات، تعاونی دفاتر نمایندگی ایجاد نموده و یا در صورت لزوم در مورد تغییر آنها اقدام کند، در این صورت هیأت مدیره باید ضمن اعلام مراتب به اعضاء به نحوی که آگهی دعوت مجامع را منتشر می نماید نسخه ای از صورتجلسه تعیین دفاتر نمایندگی را حسب مورد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال کند.

دفتر نمایندگی واحدی است که تحت نظر مدیریت، تعاونی به انجام امور اداری تفویضی شرکت در هر منطقه می پردازد. اموری که از وظایف خاص و قائم به ذات ارکان تعاونی می باشد قابل تفویض به دفاتر نمایندگی نیست .

ماده ۶ : مدت تعاونی از تاریخ مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ به مدت ۵ سال است (حداکثر زمان ۵ سال می باشد) .

تبصره: در صورت لزوم تمدید مدت تعاونی باید درخواست توجیهی خود را حداقل شش ماه قبل از اتمام مدت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و پس از اخذ مجوز نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تمدید آن اقدام نماید. درخواست مذکور باید به انضمام گزارش وضعیت تعاونی مشتمل بر موارد زیر باشد:

١ – مشخصات زمین های تعاونی، نوع کاربری و متراژ

۲ – واحدهای در دست اجرا و مراحل پیشرفت فیزیکی آنها

۳- واحدهای احداث و واگذار شده

۴- گزارش اعضاء (شامل تعداد و فهرست اعضای لغو عضویت شده اعضای، باقیمانده متقاضیان جدید عضویت).

۵- دارایی ها و بدهی ها

۶- تعهدات و مطالبات

۷- صورت های مالی مصوب مجمع عمومی

۸- برنامه زمان بندی و اتمام کار تعاونی و مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید مدت.

۹- سایر مواردی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می کند.

ماده ۷ : سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که به ۴٢ سهم ۵۰۰.۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است. مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن توسط اعضاء تأمین و معادل – ریال نیز بصورت آورده غیر نقدی توسط اعضاء /دستگاه های موضوع ماده ۱۷ قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد اعضاء می باشد.

ماده ۸ : هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره: اعضاء مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.

ماده ۹ : سهم اعضا در تامین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند، در اینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از حداکثر مقرر در آیین نامه مواد ۶ و ۲۰ قانون بخش تعاونی تجاوز کند.

ماده ۱۰ : سهام تعاونی بانام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان عضویت (واجد شرایط) جدید با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز می باشد.

ماده ۱۱ : تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه حسب مورد برای هر یک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره ۱ : ورقه سهام باید، متحدالشکل چاپی و دارای شماره و ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمى سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که صاحب امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره ۲ :  نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم: مقررات مربوط به عضویت

ماده ۱۲ : عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط عمومی و اختصاصی، زیر اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است.

الف- شرایط عمومی :

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

٣- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از سهام تعاونی

ب – شرایط اختصاصی :

_کلیه کارکنان واجد شرایط وزارت کشور

تبصره: احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است و نباید هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی.

هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکور باشند و امکانات و ظرفیت تعاونی اجازه دهد درخواست عضویت آنها را قبول کند.

ماده ۱۳ : مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره : مسئولیت دستگاه های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی ( موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۴ : کلیه اعضاء و سهامداران مکلفند به وظایف و مسئولیت های که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده ۱۵: تعاونی می تواند توسط هیأت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن طلب و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ وصول اخطارنامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو، از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند، تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد نماید.

ماده ۱۶ : خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

تبصره ۱: در صورتی که خروج اختیاری، عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

تبصره ۲ : با توجه به موارد ۲ و ۳ اساسنامه مورد عمل، عضویت اعضاء با گرفتن واحد مسکونی (تکمیل شده یا نیمه تمام ) و یا زمین از تعاونی لغو می گردد. در صورتی که شرکت دارای خدمات بعد از واگذاری باشد نحوه استفاده اعضاء لغو عضویت شده از خدمات مزبور تابع شرایط و ضوابط مندرج در قراردادی است که با شرکت تعاونی منعقد می شود.

ماده ۱۷ : درصورت حدوث موجبات اخراج، عضو مطابق ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی عمل خواهد شد.

تبصره: اشخاصی که از ابتدا فاقد شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت تعاوتی بوده اند عضو تلقی نشده و لغو عضویت آنان مستلزم رعایت تشریفات موضوع ماده مذکور نیست.

ماده ۱۸: در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه خواهد شد.

فصل سوم : ارکان تعاونی

ماده ۱۹ : ارکان تعاونی عبارتست از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- بازرس/ بازرسان

ا – مجمع عمومی

ماده ۲۰ : مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می گردد. مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون) خواهد بود.

تبصره : دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار انجام می گردد.

۲- هیأت مدیره

ماده ۲۱ : اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل است که واجد شرایط عمومی مقرر در قانون بخش تعاون و شرایط اختصاصی زیر باشد و از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می.شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی: عمران، معماری، مالی حسابداری مدیریت، حقوق، مکانیک برق و سایر رشته های مشابه یا سه سال تجربه مفید مرتبط با حداقل مدرک تحصیلی کاردانی برای رشته های تحصیلی غیر مرتبط

۲- عدم تصدی همزمان سمت های هیأت مدیره یا مدیریت عامل در شرکت های مشابه دیگر.

۳- عدم رابطه استخدامی با دستگاه های موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ (به جز تعاونی های ادارات و مؤسسات).

تبصره ۱: رعایت بند ۱ برای شرکت های تعاونی دارای کمتر از ۵۰ عضو الزامی نیست و در این مورد و سایر موارد استثناء ضوابط اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکم خواهد بود.

تبصره ۲ : هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کـنند.

تبصره۳ : افرادی که در هر یک از نوبت های متوالی بعدی موفق به کسب دوسوم آرای کل اعضای حاضر در مجمع عمومی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۴ : اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوطه صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.

ماده ۲۲ : هیأت مدیره جز در اموری که به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی است، در سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و من جمله عهده دار انجام وظایف موضوع ماده ۳۷ قانون بخش تعاون است.

ماده ۲۳ : هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه ها، مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند.

ماده ۲۴ :  مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۲۵ : معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل با تعاونی، اعم از اینکه به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا موسسه یا بنگاه طرف قرارداد، ذینفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تابع مقررات ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ خواهد بود.

تبصره: قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که هیأت مدیره یا مدیر عامل تعاونی است مشمول مقررات این ماده نمی باشد.

ماده ۲۶ : جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تـصویب هیأت مدیره رسیده و با حضور اکثریت مطلق اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضاء حاضر در جلسه می رسد.

تبصره : جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل و یا اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می گردد.

ماده ۲۷ : هیأت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره، فردی واجد شرایط ماده ۲۱ اساسنامه را از بین اعضاء یا از خارج از تعاونی، برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.

تبصره ۱ : در مورد مدارک تحصیلی موضوع بند ۱ ماده ۲۱ ، برای مدیر عامل دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس الزامی است.

تبصره ۲ : انتخاب مدیر عامل برای مدت سه سال، مانع از عزل وی در اثنای مدت نخواهد بود.

ماده ۲۸ : در صورت، استعفا، عزل، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو هیأت مدیره علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره : در مواردی که هیأت مدیره با وجود اعضاء علی البدل از اکثریت مقرر خارج شود و یا به دلیل فوت، ممنوعیت قانونی، استعفا و یا عزل دسته جمعی هیأت مدیره، تعاونی فاقد هیأت مدیره شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری، تعاونی برای جانشینی اشخاص مذکور از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید. مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می شوند عیناً همان مسئولیت هایی است که در قانون برای برای هیأت مدیره پیش بینی شده است. اولین وظیفه هیأت مدیره منصوب، دعوت و برگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۹ : هیأت مدیره مکلف است قبل از انقضای مدت تصدی، خود اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب اعضای هیأت مدیره مطابق مقررات آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید.

شروع تصدی هیأت مدیره جدید پس از تأیید انتخابات و مجمع عمومی مربوطه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

تبصره : چنانچه پس از انقضای مدت تصدی هیأت مدیره، انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۳۰ : تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی های نعاونی به هیأت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: پس از قانونی شدن شروع تصدی هیأت مدیره ،جدید تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

ماده ۳۱ : مراتب نقل و انتقال مسئولیت، همچنین انتقال اسناد و مدارک و اموال و وجوه شرکت باید در صورتمجلس، منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرس شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره: در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند.

ماده ۳۲ :  استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن، رافع مسئولیت وی نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده ۳۳ :  هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق از صورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی (و در صورتی که مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت های قبلی و صورتجلسه مربوطه) را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

۳- بازرسی

ماده ۳۴ : مجمع عمومی عادی یک نفر از اشخاص حقیقی / حقوقی را که علاوه بر شرایط عمومی مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران واجد شرایط اختصاصی زیر باشد برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف) اشخاص حقیقی :

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی، مالی حسابداری، حقوقی، مدیریتی، مهندسی و رشته های مشابه یا سه سال تجربه مفید مرتبط با حداقل مدرک تحصیلی کاردانی برای رشته های تحصیلی غیر مرتبط

۲- عدم قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه اول و دوم با هیأت مدیره یا مدیر عامل

۳- عدم اشتغال در تعاونی

ب) اشخاص حقوقی

۱- دارا بودن مجوز لازم برای تصدی بازرسی شرکت ها.

۲-  فقدان ممنوعیت قانونی

تبصره ۱: در صورتی که تعداد واحدهای در دست احداث تعاونی از یکصد واحد بیشتر باشد، تعاونی مکلف است حسابرس یا بازرس قانونی خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند انتخاب نماید.

تبصره ۲ : وظایف بازرسان تعاونی به شرح مقرر در ماده ۴١ قانون بخش تعاونی است.

ماده ۳۵ : بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کنند.گزارش بازرس باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان‌، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

ماده ۳۶ :  بازرس یا بازرسان تعاونی نمی توانند در هیچ یک از معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند.

تبصره: قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که بازرس تعاونی است مشمول مقررات این ماده نمی باشد.

ماده ۳۷ :  هیأت مدیره مکلف است قبل از انقضای مدت تصدی بازرس، اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب بازرس مطابق مقررات آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید. چنانچه پس از انقضای مدت تصدی بازرس، انتخاب بازرس جدید انجام نشده باشد بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت.

فصل چهارم: ضوابط مربوط به احداث و واگذاری واحدهای مسکونی

بخش اول – کلیات

ماده ۳۸ : تعاونی مکلف است برای هر یک از اعضاء پرونده ای شامل موارد زیر تشکیل و در دفتر تعاونی نگهداری نماید:

۱ – اصل درخواست عضویت و صورتجلسه هیأت مدیره دایر بر پذیرش عضویت

۲ – تصویر شناسنامه، کارت ملی

۳ – تصویر فیش های واریزی

۴-  فرم امتیاز بندی موضوع ماده (۵۶)

ه – تعهدنامه عضو مبنی بر رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه تعاونی

۶ – نشانی دقیق محل سکونت و کار عضو.

۷ – تصویر مدرک رابطه استخدامی (در مورد تعاونی های مسکن ادارات و موسسات).

۸ – مکاتبات فی ما بین عضو و تعاونی

۹ – نسخه ای از قراردادهای منعقده فی ما بین عضو ‌و تعاونی

١۰- سایر مدارک مورد نیاز و مرتبط به تشخیص هیأت مدیره

ماده ۳۹ :  هیئت مدیره مکلف است برنامه تعاونی مبنی بر خرید زمین، تعداد واحدها، برنامه ساخت و ساز را به تصویب مجمع عمومی برساند.

ماده ۴۰ : هیئت مدیره در صورت درخواست وزارت تعاون، کار و‌ رفاه اجتماعی باید به همراه هر آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول، فهرست اسامی کلیه اعضای تعاونی را تهیه و به وزارت تعاون، کار‌و رفاه اجتماعی تحویل نماید.

ماده ۴۱ : حداکثر تعداد اعضای تعاونی ۹٣۶ نفر است و پذیرش بیش از آن منوط به رعایت مقررات آیین نامه مواد۶ و ۲۰ خواهد بود.

بخش دوم : تهیه زمین، آماده سازی و ساخت

ماده ۴۲ : هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تشکیل تعاونی، نسبت به تأمین زمین با کاربری مسکونی و اخذ مجوز احداث مسکن اقدام نمایند و در صورت بروز تأخیر زمانی بیش از شش ماه در تأمین زمین مورد نظر بایستی موضوع را به منظور تعیین تکلیف، با ذکر دلایل به مجمع عمومی عادی گزارش و نتیجه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۱: تأمین زمین بایستی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با انجام تحقیقات کافی و استعلام از شهرداری، ثبت اسناد و سایر مراجع ذیصلاح جهت مشخص شدن نوع کاربری وضع مالکیت و ممنوع المعامله نبودن ملک یا ،مالک، اجازه نقل و انتقال امکان ساخت واحدهای مسکونی در آن انجام گیرد.

تبصره ۲ : تأمین زمین باید متناسب با تعداد اعضای تعاونی باشد.

تبصره ۳ : تهیه زمین با کاربری غیر مسکونی ممنوع است.

تبصره ۴ : تعاونی صرفاً مجاز به تهیه زمین و احداث ساختمان در حوزه عملیات تعاونی است.

ماده ۴۳ : هیأت مدیره موظف است پس از انجام بررسی های کارشناسی به منظور خرید زمین و اطمینان از صحت و سقم مدارک اسناد و کاربری زمین و توافق اولیه با مالک، مراتب را به اطلاع اعضاء برساند و آگهی آن را مشتمل بر مکان و ابعاد و سایر مشخصات زمین مورد نظر، برآورد تعداد واحدهای مسکونی و مساحت زیربنای مجاز با تعیین مهلت حداقل ۱۵ روزه اعلام و برای خرید زمین مورد نظر و تهیه نقشه ها و اخذ پروانه ساختمان از آنها درخواست واریز وجه به حساب تعاونی نماید.

تبصره ۱: در صورتی که تعاونی بنا به دلایلی از قبیل بنیه مالی مختلف اعضاء یا تقاضای آنها اقدام به تهیه زمین در مکان ها و مناطق مختلفی می نماید آگهی موضوع این ماده بایستی متضمن اطلاعات زمین ها به تفکیک باشد و برای واریز وجوه آنها باید حساب های جداگانه ای افتتاح و معرفی گردد.

تبصره ۲ : قبل از واریز وجه از سوی عضو متقاضی، بایستی وجود ظرفیت خالی در زمین مورد نظر به تایید هیأت مدیره رسیده و به متقاضی اعلام شده باشد.

تبصره ۳: در موارد اختلاف در تقدم اعضای متقاضی تاریخ واریز وجه ملاک تقدم است.

تبصره  ۴ : هرگونه استفاده از جوه واریزی جز موارد مذکور در آگهی موضوع ماده ۴٣ ممنوع است.

ماده ۴۴ : پس از تهیه زمین، تعاونی مکلف به انعقاد قرارداد براساس ماده ۴۶ و یا صدور گواهی برای اعضای مشارکت کننده در زمین پروژه مربوطه است و در آن بایستی موارد زیر ذکر شود:

الف – ذکر مشخصات کامل تعاونی و عضو.

ب – مشخصات کامل زمین شامل نشانی – پلاک ثبتی – ابعاد – متراژ.

ج – کل مبلغ واریزی عضو.

د – هزینه خرید زمین

هـ – ممنوعیت نقل و انتقال گواهی

تبصره ۱ : گواهی صادره با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت معتبر است.

تبصره ۲ : در صورت استعفاء یا اخراج عضو گواهی صادره با جایگزینی عضو جدید و تسویه حساب باطل خواهد شد.

ماده ۴۵ :  هیأت مدیره مکلف است نقشه تفکیکی زمین خریداری شده را بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی منطقه و طرح های آماده سازی توسط مهندسین مشاور واجد صلاحیت حقیقی یا حقوقی دارای رتبه بندی تهیه و به تأیید مراجع ذیصلاح )، شهرداری راه و شهرسازی ثبت و سایر مراجع ) برساند.

ماده ۴۶ : هیأت مدیره باید طی آگهی به روشی که آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی منتشر می شود مراتب تهیه نقشه ها، اخذ پروانه ساخت، شناسایی پیمانکار و انعقاد قرارداد ساخت را اعلام و سپس با اعضاء ذیحق در زمین قرارداد احداث واحد مسکونی حداقل مشتمل بر موارد زیر منعقد نماید این قرارداد جایگزین گواهی موضوع ماده (۴۴) خواهد شد.

الف – ذکر مشخصات کامل و نشانی طرفین

ب- مشخصات کامل واحد مسکونی شامل مساحت واحد مسکونی (دارای پروانه ساختمان) – متراژ مفید واحد –  متراژ پارکینگ – متراژ انباری- مشاعات – نوع مصالح مصرفی عمده ( کف – واحد آشپزخانه – نمای ساختمان و… ) نوع کابیت ( در صورت وجود در قرار داد ) و سایر مشخصات اصلی

ج – برآورد قیمت تمام شده ساخت واحد مسکونی به تفکیک واحدها

د- تعهدات تعاونى و عضو.

هـ – ضمانت اجراهای ناشی از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات

و – بعد از واریز وجوه اعضاء بابت خرید زمین و اخذ پروانه ساختمانی، تعاونی بایستی جدول زمانبندی اجرای پروژه که مشتمل بر مراحل پیشرفت فیزیکی (حداقل ۶ مرحله زیر) درصد پیشرفت فیزیکی، مهلت زمانی اجرا، قسط لازم التادیه هر مرحله و مهلت زمانی پرداخت می باشد را طبق جدول پرداخت زمانی تهیه و به مشارکت کننده اعلام نماید که ترجیحاً مراحل زیر در آن قید شده باشد:

مرحله اول: بابت تجهیز کارگاه و اجرای مرحله فونداسیون

مرحله دوم: بابت اجرای مرحله اسکلت و سقف.

مرحله سوم : بابت اجرای مرحله سفت کاری

مرحله چهارم: بابت اجرای مرحله نازک کاری

مرحله پنجم: بابت محوطه سازی

مرحله ششم: بابت اخذ پایان کار هزینه اخذ سند رسمی و تسویه حساب قطعی با پیمانکاران هزینه های بیمه، مالیات و سایر هزینه های مرتبط با تحویل واحد مسکونی

ز – روش امتیاز بندی موضوع ماده ۵۶ و تبصره ۱ آن و نحوه اعمال جریمه مالی جهت اعضایی که جهت انجام تعهدات مالی خود به موقع اقدام ننموده اند

ج- تکلیف تعاونی نسبت به انتقال سند به عضو.

ط – نحوه اقدام در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)

ی – روش اطلاع رسانی طرفین

ک – ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری (مطابق ماده ۷۲ اساسنامه)

تبصره ۱: برآورد سهم هر واحد مسکونی از هزینه های تمام شده کل پروژه بر اساس قیمت تمام شده برای هر واحد با در نظر داشتن ویژگی های خاص و میزان بهره مندی هر واحد از خدمات عمومی و مشاعات و میزان مرغوبیت توسط هیأت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره ۲: قرارداد متضمن این شرط خواهد بود که تعدیل بها و افزایش قیمت در صورت عدم توافق اعضاء، صرفاً با تأیید هیات کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه مستندات صورت می گیرد.

تبصره ۳ : تأمین هزینه های مربوط به انتقال سند از تعاونی به عضو از قبیل حق الثبت حق التحریر و عوارض و هزینه های طراحی و ایجاد تأسیسات زیربنایی مربوط به هر پروژه شامل، آب، برق، زهکشی و فاضلاب و فضای سبز و مواردی از این قبیل که حکم مشاعات را دارند به عهده عضو پروژه است.

تبصره ۴ : هیأت مدیره مکلف است نام شرکت یا شرکت های ذیصلاح انبوه سازی مشاور و طراح طرف قرارداد را با ذکر شماره و تاریخ عقد قرارداد هریک در محل تعاونی و پروژه الصاق نماید.

تبصره ۵ :  عضو و تعاونی مکلف به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد منعقده هستند.

تبصره ۶ : مجمع عمومی نمی تواند نسبت به مفاد قراردادهای تنظیمی تصمیم گیری نماید و هر گونه تغییر در قرارداد منوط به موافقت طرفین است مگر آنکه در قرارداد اختیار تصمیم گیری به مجمع تفویض شده باشد.

تبصره ۷: در صورتی که عضو نسبت به انعقاد قرارداد احداث با تعاونی اقدام نکند، عضو واجد شرایط دیگر، جایگزین و با تسویه حساب، گواهی موضوع ماده ۴۴ نیز باطل خواهد شد.

ماده ۴۷ : انعقاد قرارداد با احداث واحد مسکونی برای اشخاصی که در خرید زمین مشارکت ننموده اند ممنوع است. در صورتی که امکان اخذ تراکم مازاد بر تعداد اعضای ذینفع در زمین و پذیرش عضو جدید وجود داشته باشد مکلف است قبلاً موافقت کلیه اعضای ذینفع در زمین و نحوه و مقدار آورده اعضای جدید را کسب هیأت مدیره نماید هرگونه اقدامی برخلاف این مقررات باطل خواهد بود.

ماده ۴۸ : هیأت مدیره موظف است متناسب با تعداد اعضای هر پروژه نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام نماید.

ماده ۴۹ : درصورت اخراج، استعفا یا فسخ قرارداد عضو، هیأت مدیره میتواند نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط عضویت اقدام نماید.

ماده ۵۰ : در صورتی که بنا به دلایل موجه و با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان احداث ساختمان به وسیله تعاونی برای اعضاء فراهم، نباشد تعاونی میتواند با موافقت کتبی اکثریت مطلق اعضای ذینفع در زمین مربوطه نسبت به واگذاری زمین های خریداری شده (بدون استفاده از معافیت های موضوع ماده ۱۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰) به اعضای مذکور یا فروش و یا تبدیل اقدام نماید.

تبصره : در واگذاری، فروش یا تبدیل زمین های خریداری شده، صرفا اعضایی که ( حسب مواد ۴۳ و ۴۴ ) در خرید مشارکت نموده اند، بهره مند خواهند شد.

ماده ۵۱ : در مواردی که زمین از سوی، نهادها، سازمان ها، دستگاه های عمومی یا دولتی و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی با استفاده از امکان های قانونی مربوطه و به صورت رایگان یا با شرایط و تخفیفات ویژه به تعاونی واگذار شود رعایت الزامات زیر ضروری است :

۱- مفاد توافقات و قراردادهای منعقده فی مابین طرف واگذار کننده و تعاونی بایستی رعایت گردد.

۲- تعاونی مکلف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات فنی از حداکثر ظرفیت زمین جهت خانه دار شدن اعضاء استفاده نماید.

۳- تعاونی مکلف به پذیرش افراد واجد شرایط عضویت با توجه به حداکثر ظرفیت زمین است.

۴ – تقدم و تاخر زمان عضویت اشخاص در تعاونی (با توجه به زمان واگذاری زمین) هیچ گونه حق مالکانه ای را برای اعضای قبلی ایجاد نمی نماید.

تبصره : انعقاد قرارداد احداث و واگذاری واحد مسکونی نسبت به زمین های موضوع این ماده برای کلیه اعضایی صورت می گیرد که با توجه به ظرفیت به عضویت پروژه تعاونی در آمده اند.

بخش سوم: رعایت مقررات و ضوابط فنی ساخت

ماده ۵۲ : هیأت مدیره موظف است بر اجرای پروژه های ساختمانی منطبق با پروانه ساختمانی و نقشه های مربوطه نظارت کافی را اعمال نماید. هرگونه تخلف و تجاوز از حدود جوازهای صادره شهرداری و سایر مراجع ذیربط حتى با مجوز مجمع عمومی تعاونی ممنوع بوده و مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیران تعاونی است.

ماده ۵۳ : هیأت مدیره در مورد ساخت واحدهای مسکونی ملزم به کنترل و رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی و نیز اخذ مجوزهای لازم قبل از شروع و در حین عملیات و پایان آن می باشد.

ماده ۵۴ : تعاونی مکلف است، مصالح، وسایل، تجهیزات، ماشین آلات تأسیسات و دیگر نیازمندی های خود را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با تأمین کیفیت مورد نظر طبق آیین نامه معاملات مصوب مجمع عمومی یا به نحو زیر تهیه نماید:

۱- معاملات جزئی با تحقیق درباره بهای آن و اخذ فاکتور مشخص.

۲- معاملات متوسط با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی.

۳- معاملات عمده از طریق برگزاری مناقصه عمومی با انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار یا برگزاری مناقصه محدود.

نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده بنا به‌پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می شود.

بخش چهارم : واگذاری

ماده ۵۵ : هیأت مدیره موظف است در مراحل پایانی ساخت و یا پس از احداث واحد مسکونی نسبت به تهیه شناسنامه برای هر یک از واحدهای مسکونی احداث شده (شامل مشخصات کامل زمین، مشخصات فنی واحد مسکونی و قیمت تمام شده و هزینه های مترتب قانونی از قبیل عوارض، بیمه، مالیات و …) اقدام و در زمان تحویل، صورتجلسه ای مبنی بر تحویل واحدهای مسکونی منطبق با شناسنامه فوق) به اعضاء با امضای صاحبان امضای، مجاز عضو و بازرس تنظیم نماید.

تبصره : هیأت مدیره مکلف است بر اساس مدارک و مستندات قانونی (دفاتر مالی و ترازنامه) قیمت تمام شده پروژه را مشخص و سهم مربوط به هر واحد را براساس نظر هیأت کارشناسی رسمی دادگستری به اعضاء اعلام نماید.

ماده ۵۶ : واحدهای احداثی با توجه به طبقه و مرغوبیت بلوک و واحد بر مبنای امتیاز اعضاء به ترتیب اولویت واگذار می شود و امتیاز اعضاء بر اساس مبالغ واریزی مطابق فرمول زیر محاسبه می شود:

تبصره ۱ : با تصویب مجمع عمومی عادی می توان نسبت به محاسبه امتیاز به روش دیگر اقدام نمود.

تبصره ۲ : تعیین بلوک، طبقه مربوطه و واحد ذی ربط بعد از احتساب امتیاز مکتسبه عضو به عمل می آید.

تبصره ۳ : در صورت تساوی امتیاز دو یا چند نفر از اعضای تعاون، صاحبان امضای مجاز با دعوت از طرفین بین آنان قرعه کشی نموده و صورتجلسه تنظیمی ملاک عمل برای تقدم خواهد بود.

ماده ۵۷ : تعاونی مکلف است تأسیسات عمومی مشترک متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی، ،فرهنگی، درمانی و تجاری را از طریق مزایده به غیر واگذار نماید.

تبصره : ترک تشریفات مزایده منوط به طرح و تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی است.

بخش پنجم : سایر موارد

ماده ۵۸ : در صورت عدم انجام تعهدات از سوی عضو به نحو زیر اقدام خواهد شد:

الف- در صورتی که عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاونی اقدام ننماید، تعاونی می تواند با تصویب هیأت مدیره پس از دوبار اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از دومین اخطار نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد فی ما بین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

ب – در صورتی که عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود قرارداد فی مابین عضو و تعاونی به صورت یک طرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد.

تبصره ۱ : اعمال بند الف این ماده نافی حق اخراج عضو از تعاونی نخواهد بود.

تبصره ۲ : در صورت تعلل هیأت مدیره در ارسال اخطار به اعضایی که تعهدات مالی خود را به موقع انجام نداده اند و یا تعلل در اخراج اعضایی که با وجود ارسال اخطارهای قانونی به تعهدات مالی خود به موقع عمل ننموده اند و درخواست عضو جهت باقی ماندن در پروژه و واریز مبالغ بدهکاری و جرائم مربوطه در هر زمان دیگر، پس از موافقت کتبی اعضای هیأت مدیره با باقی ماندن وی در پروژه، عضو مربوطه مشمول پرداخت جریمه نقدی به میزان درصد مشخص شده بر اساس فرمول های جرایم بانکی توسط هیأت مدیره به صورت روزانه نسبت به تاریخ های قبلی اعلام شده هر کدام از واریزی ها توسط تعاونی می باشد (میزان جریمه حتماً باید از سود بانکی بیشتر) باشد و در صورت واریز اصل و جرایم مربوط به بدهکاری عضو در مهلت تعیین شده باقی ماندن عضو در پروژه و لغو اخطارها امکان پذیر باشد.

ماده ۵۹ : عضویت اعضاء با تحویل زمین (حسب ماده ۵٠) یا واحد مسکونی مطابق قرارداد منعقده از تعاونی لغو می گردد. در این صورت تعاونی بایستی با فرد مذکور تسویه حساب نماید و در صورت لزوم، قرارداد جدیدی متضمن تعهدات طرفین از جمله تعهد تعاونی مبنی بر انتقال سند و میزان سهم متقاضی از اموال و دارایی های تعاونی، نحوه و زمان پرداخت به متقاضی و سایر موارد با فرد لغو عضویت شده منعقد نماید.

تبصره : هیأت مدیره از لغو عضویت موضوع این ماده قبل از اتمام دوره هیأت مدیره مستثنی است.

ماده ۶۰ : تعاونی مکلف است قبل از انحلال در خصوص اموال، دارایی ها و دیون شرکت تصمیم گیری و چنانچه حقی برای اعضاء و سهامداران نسبت به اموال تعاونی مترتب است محاسبه و به ایشان پرداخت و سپس نسبت به انحلال شرکت اقدام نماید. در این مورد تصمیمات هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت نمی تواند ناقض حقوق اشخاص مذکور باشد.

تبصره: مفاد این ماده شامل اعضایی که به دلیل واگذارى واحد مسکونی لغو عضویت شده اند نیز می شود.

فصل پنجم : مقررات مالی

ماده ۶۱ : ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال است.

ماده ۶۲ : هیأت مدیره موظف است نسخه ای از گزارش ها و صورت های مالی را تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس قرار دهد و نسخه ای از آنها را نیز به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال دارد.

ماده ۶۳ : هر یک از اعضاء و سهامداران در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می تواند گزارش یا شکایت خود را به بازرس اعلام و مطابق دستورالعمل رسیدگی به شکایات پیگیری نماید.

ماده ۶۴ : مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده ۶۵ : در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورت های مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده ۶۶ : در صورتی که تعاونی دارای بیش از یک پروژه بصورت همزمان باشد مکلف است جهت نگهداری وجوه واریزی اعضای مربوط برای هر پروژه، حساب جداگانه ای افتتاح نموده و برداشت ها و هزینه های مربوطه را به صورت مجزا مستندسازی و تنظیم کند.

ماده ۶۷ : هدایا و کمک های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده ۶۸ :  افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و سایر بنگاه های واسط پولی پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۶۹ : پرداخت هر گونه وام یا تسهیلات از محل وجوه و دارایی های تعاونی به اعضاء، سهامداران، مدیران بازرسان یا کارکنان شرکت ممنوع است.

فصل ششم : تخلفات

ماده ۷۰ :  هر گونه اقدام خلاف قوانین و مقررات و اساسنامه تعاونی از جمله موارد زیر تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است:

۱- تهیه زمین (اعم از خرید، اجاره به شرط تملیک و سایر اشکال معاملات) با کاربری غیر مسکونی.

۲ –  معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال.

۳- به عضویت درآوردن اشخاص فاقد شرایط.

۴- هرگونه واگذاری واحدهای احداثی یا امتیاز به اشخاص غیر عضو و سهامدار (به استثنا اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه).

۵- هرگونه تجاوز از حدود پروانه های ساختمانی اعم از احداث واحد مسکونی، تجاری، اضافه بنا، تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ و…

۶- مصرف وجوه واریزی اعضای مربوط به یک پروژه در پروژه دیگر.

۷- بکارگیری وجوه اعضا و سرمایه تعاونی و اموال و اعتبارات آن در خارج از موضوع فعالیت قانونی اساسنامه.

۸- عدم برگزاری مجامع عمومی در زمان های مقرر.

۹- عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان تعاونی به مجمع عمومی مربوطه.

۱۰- هرگونه معامله مدیران با تعاونی بر خلاف مفاد ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

۱۱- ذینفع شدن یا شرکت بازرس بطور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می پذیرد.

۱۲ – استنکاف از قبول عضویت اشخاصی که‌ واجد شرایط عضویت هستند با وجود ظرفیت تعاونی.

۱۳- هرگونه استفاده مدیران، بازرسان یا کارکنان تعاونی از اموال وجوه و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی

١۴ – ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه و یا سایر مراجع ذی صلاح.

١۵- عدم دعوت از بازرس یا بازرسان به مجامع عمومی یا جلسات هیأت مدیره.

١۶ – اخلال یا ایجاد مانع در انجام وظائف بازرس و یا عدم ارائه اسناد و مدارکی که برای انجام وظایف بازرس لازم است.

۱۷- پذیرش سمت مدیریت یا بازرس تعاونی با علم به وجود منع قانونی

۱۸- عدم ارائه مدارک لازم الثبت به مراجع مربوطه.

۱۹- دریافت حقوق و مزایا و پاداش توسط هیأت، مدیره بازرسان و پاداش مدیرعامل بدون تصویب مجمع عمومی و خارج از ضوابط قانونی

۲۰- عدم رسیدگی بازرس به شکایات اعضای تعاونی

ماده ۷۱ :  اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و بازرسان مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه تخلفات آنان به شرکت یا اعضاء آن وارد شود.

فصل هفتم : حل اختلافات

ماده ۷۲ : در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ( بصورت کدخدامنشی مطابق تبصره ۶ همین ماده) یا مرکز داوری اتاق تعاون جهت صدور رأى ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز، نماید موضوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع می شود. در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که فعالیت آنها مشابه نباشد، مرکز داوری اتاق تعاون مرجع داوری خواهد بود.

تبصره ۱: اتحادیه تعاونی مربوط، اتحادیه ای است که تعاونی عضو آن است و یا موضوع فعالیت آن با فعالیت تعاونی طرف اختلاف، واحد یا مشابه است.

تبصره ۲: در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد.

تبصره ۳: در موارد اختلاف در تعیین اتحادیه مربوط نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملاک عمل است.

تبصره ۴: در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط، مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی و حوزه فعالیت تعاونی، حسب مورد، اتاق تعاون شهرستان، استان یا مرکزی خواهد بود.

تبصره ۵ : به منظور داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش موضوع از طریق مرکز داوری اتاق تعاون انجام پذیرد.

تبصره ۶ : حل اختلاف و داوری مطابق آیین نامه داوری ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصلاحات بعدی آن صورت گیرد

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده ۷۳ : هر یک از دستگاه ها، شرکت ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می تواند نماینده ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد. تبصره : در صورتی که هر یک از اشخاص حقوقی مذکور به عنوان سهامدار غیر عضو دارای سهام تعاونی باشند مطابق مقررات مربوطه دارای حق رأی در مجامع عمومی خواهند بود.

ماده ۷۴ : انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع قانونی مذکور خواهد بود.

ماده ۷۵ : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده ۷۶ : کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۷۷ : ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه های اجرائی مربوطه می باشد.

ماده ۷۸ : در صورت درخواست عضو یا نماینده وی هیأت مدیره تعاونی مکلف است تصویری از اساسنامه را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

این اساسنامه در ۷۸ ماده و ۶۸ تبصره در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ ۲۱/۵/۹۴ به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکت های تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است) آیین نامه ها، دستورالعمل های قانونی و قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضاء و یا موسسات طرف قرارداد می باشد.

هیأت رئیسه مجمع :

۱- رئیس : علیرضا انصاری

۲- نایب رئیس: محمد امین نگینی

۳- منشی: ابوالفضل آسیابی

ناظران :

۴- حسین عبدالهی

۵- حسن میرزایی

۶- مجید فلاح کوکب

۷- غلامرضا سر آبادانی