بسمه تعالی
عضو محترم پروژه سیمرغ اسلامشهر،با توجه به آماده شدن لیست نهایی امتیازات اولین بلوک از برج های ده گانه جهت انتخاب واحد،که در ۲۴ ساعت آینده در سایت منتشر خواهد شد به عنوان آخرین اخطار اعلام مینماید کسانی که هنوز فیش های واریزی خود را به دفتر تعاونی تحویل نداده اند و یا مغایرتی در واریزی های خود در اطلاعیه شماره ۵۴ مشاهده مینمایند تا پایان وقت اداری سه شنبه ۹۴.۷.۲۱ به دفتر تعاونی مراجعه نمایند