آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم )
شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور
با توجه به عدم رسمیت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در تاریخ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰رأس ساعت ۱۵ در محل سالن ۶۰۰نفری (غدیر) وزارت کشورواقع در خیابان فاطمی، تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ و بودجه سال ۱۳۹۴
۳-اخذ مجوز تامین سرمایه از طریق مشارکت ، واگذاری، تهاتر و صلح
۴-تصمیم گیری در خصوص سهامداران بدهکار پروژه سیمرغ
۵-تعیین تکلیف نحوه بهره مندی اعضا وسهامداران از دیگر سرانه ها و مایملک تعاونی
۶-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
تذکر : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود حضور وکیل و موکل هم زمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد زمان بررسی و تأیید وکالت نامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.
.
هیئت مدیره