بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت میشود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که رأس   ساعت۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل سالن الغدیر ،  واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • طرح وتصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ و بودجه سال ۱۳۹۶
  • بازنگری در میزان ونحوه اعمال جرائم تاخیر برای اعضای بدهکار
  • اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه بهرمندی اعضاء از سرانه های غیر مسکونی ومسکونی های مازاد پروژه سیمرغ اسلامشهر
  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی و تأیید وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

هیئت مدیره