شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت میشود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که رأس   ساعت۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در محل سالن الغدیر ،  واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
  • نحوه اعمال جرائم تاخیر برای برجها با توجه به مصوبه مجمع قبلی.

 

تذکر : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی و تأیید وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

 

                                                                           هیئت مدیره