بسمه تعالی                                                

                                           آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول )

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ۱۳۹۷/۰۴/۱۰در محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

 ۲-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ و بودجه ۱۳۹۷

 ۳-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس  

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

تذکر۲ : کلیه اعضایی که متقاضی کاندیداتوری عضویت در سمت بازرسی هستند بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی ، تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر آخرین حکم کارگزینی و یا گواهی عدم سوء پیشینه به مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهی به دفتر تعاونی ارائه و رسید دریافت نمایند.

تذکر ۳ : این مجمع در نوبت اول با حضور (نصف+۱ )کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

 

                                                                                                   هیئت مدیره