بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن شماره 4 کارکنان وزارت کشور به شماره ثبت ( 309637 )

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول ) در تاریخ 1399/04/22 بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در

مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) که رأس ساعت 00 : 15 روز یکشنبه مورخ 1399/05/12 در محل سالن اجتماعات ، واقع در خیابان فاطمی غربی ،

روبروی بهداری ستاد ارتش ، پلاک 268 ، ساختمان حوزه دانشجویی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1 –  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2 –  طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1398 و بودجه سال 1399

3 –  طرح و تصویب درخواست تعدادی از همکاران شاغل و بازنشسته وزارت کشور جهت مشارکت در پروژه های در دست اقدام تعاونی

4 –  بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اخراج تعدادی از اعضای شرکت تعاونی طبق ماده 13 قانون بخش تعاون

تذکر 1 : در صورتی که هریک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک

نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیرعضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود .

حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد . زمان بررسی و تأیید وکالتنامه ها از تاریخ

انتشار آگهی تا 24 ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت 00 : 08 تا 00 : 16 روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد .

 

هیئت مدیره

 

پسندیدم(2)نپسندیدم(2)