بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت راس ساعت ۱۴:۰۰روز دوشنبه  مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ در نشانی خ فاطمی ، وزارت کشور، سالن الغدیر برگزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و یا نمایندگان تام الاختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

ضمناً یادآوری می شود این مجمع با حضور ( ۲/۳ ) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد. و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

۱- اصلاح ماده (۵)اساسنامه در خصوص تغییر اقامتگاه قانونی شرکت تعاونی

                                                                                                                                       هیئت مدیره