بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت میشود در مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) که راًس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ درمحل سالن اجتماعات الغدیر، واقع در خیابان فاطمی ،ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی تا پس از احراز هویت طرفین(عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوطه توسط بازرس قانونی شرکت تعاونی تأئید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد. مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد . زمان بررسی وکالتنامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۴ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد تائید نمایندگی تام الاختیار با بازرس تعاونی خواهد بود. نشانی دفتر: شرکت تعاونی به نشانی، میدان فاطمی، اول خیابان جویبار، روبروی مدرسه سمیه پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد۱۴

تذکر۲ : این مجمع در نوبت دوم با حضور(نصف +۱) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

 

دستور جلسه:

طرح و تصویب اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت و تمدید مدت فعالیت تعاونی به مدت ۵ سال

 

                                                                                                

                                                                                                    ابوالفضل آسیابی

                                                                                       مدیر عامل و عضو هیئت مدیره