بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم ) که راًس ساعت ۱۴:۰۰روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در محل سالن اجتماعات وزارت کشور واقع در: خیابان  فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تأیید نمایندگی تام الاختیار با احدی از اعضای هیئت مدیره تعاونی خواهد بود، بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی و نماینده مورد نظر به صورت همزمان می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی به نشانی: میدان فاطمی، اول خیابان جویبار، پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد ۱۴ حضور یافته و تبادل وکالت انجام دهند.

تذکر۲ : این مجمع در نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد.

دستور جلسه:

  • طرح و تصویب تمدید مدت فعالیت تعاونی

                                                                                                   

                                                                                                      هیئت مدیره