ضمن تشکر از همراهی و حمایت قاطبه اعضاء و سهامداران محترم پروژه ساخت برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر خرسندیم به اطلاع برسانیم پیرو اطلاعیه های قبلی علی الخصوص اطلاعیه شماره ۵۴ ، تمهیدات لازم برای تعیین واحدهای اولین برج مسکونی که اسکلت و سفت کاری به اتمام رسیده فراهم گشته و فهرست اسامی کلیه سهامداران محترم در پیوست شماره۱به ترتیب رتبه مکتسبه براساس آخرین گزارش امتیازبندی اعضاء با توجه به واریزی عزیزان تا تاریخ ۹۴/۰۷/۲۱ منتشر و قابل مشاهده می باشد . لذا رتبه های از ۱ تا ۹۵ به عنوان اولویت اصلی انتخاب واحد و رتبه های ۹۶ تا ۱۵۰ به عنوان اولویت ذخیره در این مرحله امکان انتخاب واحد از برج ۱۰۹ را دارند . ضروری است ضمن مطالعه دقیق نکات مشروحه ذیل براساس برنامه زمانی مشخص در این اطلاعیه نسبت به انتخاب واحد و تسویه حساب اقدام نمایند.

 الف)شرایط و  ضوابط کلی انتخاب واحد آپارتمانهای پروژه سیمرغ اسلامشهر

۱- آن دسته ازواجدین شرایط مجاز به انتخاب واحد آپارتمانهای برج ۱۰۹ می باشند که بر اساس امتیاز مکتسبه بر مبنای فرمول ( مبلغ واریزی × زمان واریزی ) در رتبه ۱ تا ۱۵۰ اعضاء قرار گرفته اند ، که از این آنها رتبه های ۱ تا ۹۵ به عنوان اولویت اصلی و مابقی ذخیره محسوب می گردند و اولویتهای ذخیره در صورت عدم تکمیل ظرفیت آپارتمانها توسط اعضای اصلی ، در فرآیند انتخاب واحد برج ۱۰۹ شرکت داده خواهند شد.

تبصره : شایان ذکر است انتخاب واحد های برج های دیگر براساس امتیازبندی بروز شده در هنگام تکمیل اسکلت هر برج محاسبه و اعمال خواهد شد.

۲- از آنجا که پس از پایان مهلت مقرر شده برای انتخاب واحد هیچ گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی باشد به کلیه واجدین شرایط اکیدا توصیه می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز  ۹۴/۰۸/۰۶     فرم های انتخاب واحد خود را تحویل نمایند.

 

۳- هر یک از واجدین شرایط می بایست همزمان با انتخاب واحد مسکونی با انباری متعلقه در پیوست شماره ۳، پارکینگ مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایند که با توجه به عدم امکان تغییر و جابه جایی در واحد و پارکینگ انتخابی ، لازم است اعضای محترم جهت انتخاب واحد مورد نظر بررسی جامع و کامل انجام دهند.

۴- واجدین شرایط لازم است پس از دانلود فرم های شماره های ۱ و ۲ در جدول شماره ۳   ( فرمهای انتخاب واحد آپارتمان و پارکینگ ) پیش نویس انتخاب واحدها را به صورت دقیق تکمیل نموده و پس از اطمینان از صحت مندرجات  با مراجعه حضوری به دفتر تعاونی فرمهای تکمیل شده خود را حداکثر تا تاریخ  ۹۴/۰۸/۰۶  تحویل دهند.

۵- متقاضیان لازم است شماره پرونده و رتبه خود را برای انجام انتخاب واحد در فرم های شماره ۱ و ۲  در جدول شماره ۳ درج نمایند.

۶- آن دسته از اعضایی که مجاز به انتخاب واحد شده اند لازم است کلیه کد واحدهای مورد علاقه خود را برای آپارتمان ، پارکینگ را در فرم شماره۱ و ۲نتخاب واحد از اولویت ۱ تا ۹۵ وارد نمایند.

۷- با توجه به علایق اعضاء واجد شرایط حداکثر تعداد قابل انتخاب برای واحدهای آپارتمان و پارکینگ ۹۵ انتخاب می باشد . بر این اساس الزامی برای پر نمودن کلیه ۹۵ اولویت توسط هر عضو نمی باشد و هر عضو می تواند  به میزان واحدهای مورد علاقه خود و با توجه به رتبه مکتسبه در امتیازبندی اقدام به تکمیل اولویتهای خود نماید.

۸- با توجه به اینکه تخصیص واحدهای آپارتمانی صرفا براساس امتیاز کسب شده صورت می پذیرد ، اولویت واحدهای آپارتمانی تنها تقدم ترتیب علاقه افراد مشمول را معین می نماید و تاثیری در تخصیص واحد نخواهد داشت.

 ب)معرفی واحدهای آپارتمانی برج ۱۰۹ پروژه سیمرغ اسلامشهر

از آنجاییکه برج  ۱۰۹ همانند دیگر برجها دارای ۹۵ واحد آپارتمان در ۱۶ طبقه مسکونی است و  هر طبقه دارای ۶ واحد می باشد  ، ( طبقه همکف به جهت وجود لابی و  ورودی دارای۵ واحد است) .  لذا به منظور سهولت در روند انتخاب واحد این برج  شانزده  طبقه ای ، نامگذاری هر یک از واحدهای آپارتمانی به شیوه ذیل انجام گرفته است:

  • حرف اول لاتین (A) برای نامگذاری کلی برج در نظر گرفته شد.
  • نامگذاری هر یک از واحدها از طریق الگوی ، (شماره واحد- شماره طبقه A(صورت گرفته است .
  • ترتیب شماره واحدها در هر طبقه ( از ۱ تا ۶ ) به صورت پادساعتگرد در نظر گرفته شده است . (ترتیب شماره ها در پلان طبقات مسکونی در پیوست شماره ۵ مشخص گردیده است)

به طور مثال واحد  (A(0-3 به معنای سومین واحد در طبقه همکف برج ۱۰۹ واحد و (A(15-6 به معنای واحد ششم در طبقه آخر برج (پانزدهم ) می باشد.

 واحد به شماره (A(0-1 لابی بوده و غیر قابل انتخاب می باشد.

 

 

با توجه به توضیحات فوق ، واحدهای آپارتمان برج بر اساس متراژ به ۳ دسته به شرح جدول زیر تقسیم می گردند .

جدول شماره ۱: معرفی آپارتمانهای موجود در برج ۱۰۹ پروژه سیمرغ اسلامشهر

ردیف متراژواحد توضیحات
۱ ۹۱ در هر طبقه برج به غیر از طبقه همکف ، یک واحد ۹۱ متر مربعی دو خوابه در ضلع جنوب  قرار گرفته است  که در مجموع ۱۵ واحد ۹۱ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات وجود دارد . واحدهای تیپ ۹۱ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ سبز هاشور زده شده است . در نامگذاری این واحدها اندیس شماره واحد(اندیس آخر)، عدد ۱ می باشد .  به عنوان مثال واحدهای A1-1 ، A2-1،A3-1 ،A4-1 ، ………. تا A15-1 در این گروه قرار می گیرد.
۲ ۱۰۱ در هر طبقه برج ، چهار واحد ۱۰۱ متر مربعی دو خوابه قرار گرفته است  که در مجموع ۶۴ واحد ۱۰۱ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات وجود دارد . واحدهای تیپ ۱۰۱ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ آبی هاشور زده شده است . در نامگذاری این واحدها اندیس شماره واحد( اندیس آخر)، عدد ۲،۳،۵،۶ می باشد .  به عنوان مثال واحدهای A1-2 ،A1-3،A1-5،A1-6  …..تا واحدهای A15-2،A15-3،A15-5،A15-6 در این گروه قرار می گیرند.
۳ ۱۲۸ در هر طبقه برج ، یک واحد ۱۲۸ متر مربعی سه خوابه در ضلع شمالی قرار گرفته است  که در مجموع ۱۶ واحد ۱۲۸ متر مربعی برای انتخاب متقاضیان در کل طبقات وجود دارد . واحدهای تیپ ۱۲۸ مترمربعی در پلان طبقات با رنگ بنفش هاشور زده شده است . در نامگذاری این واحدها اندیس شماره واحد،  (اندیس آخر)عدد ۴ می باشد .  به عنوان مثال واحدهای A1-4 ، A2-4،A3-4 ،A4-4 ، ………. تا A15-4 در این گروه قرار می گیرد

 

در راستای تفهیم بهتر توضیحات مذکور ، پلان طبقات تیپ و همکف در پیوست شماره ۵ جدول شماره ۳     آورده شده و قابل مشاهده می باشد.

ج)معرفی پارکینگ های برج ۱۰۹ پروژه سیمرغ اسلامشهر

با توجه به اینکه واگذاری پارکینگ ها مشابه واحدها به صورت انتخابی صورت می گیرد ، لازم است واجدین شرایط محترم ضمن بررسی دقیق  دسته یندی ذیل  ، نسبت به انتخاب پارکینگ مورد نظر خود مطابق نقشه های پلان زیرزمین ها  در پیوست اقدام نمایند.

جدول شماره ۲: معرفی پارکینگ های موجود در برج ۱۰۹ پروژه سیمرغ اسلامشهر

ردیف مکان پارکینگ شماره پارکینگ ها
۱ زیرزمین ۳- ۱الی ۳۳
۲ زیرزمین ۲- ۳۴ الی ۶۴
۳ زیرزمین ۱- ۶۵ الی ۹۵

 

  • پیشنهاد می گردد عزیزان در انتخاب پارکینگ خود به انباری واحد متعلقه دقت نموده و حدالامکان در طبقه متناظر انتخاب خود را انجام دهند.

د)ضوابط کلی تخصیص واحد آپارتمانهای پروژه سیمرغ اسلامشهر

کلیه عزیزان موظف به رعایت کلیه مقررات عمومی و ضوابط تخصیص واحد مصوب هیئت مدیره به شرح زیر می باشند:

  • تخصیص قطعی واحدهای انتخابی به متقاضیان منوط به تسویه حساب موقت هزینه های اسکلت و بخشی از سفت کاری از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا ۹۴/۰۸/۳۰ می باشد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه تسویه اسکلت تا مهلت مذکور حق انتخاب واحد از شخص سلب و به ترتیب رتبه های ذخیره جایگزین می گردند
  • هزینه های برآورد شده برای تسویه اسکلت به صورت علی الحساب و برمبنای هزینه ناخالص عملیات اسکلت به ازای هر متر مربع مساحت زیربنای آپارتمانها می باشد که در صورت کاهش هزینه  قطعی ساخت اسکلت ، مبلغ مازاد دریافتی درهزینه های مربوط به بخش نازک کاری لحاظ خواهد گردید.  ( هزینه مورد نیاز برای تسویه اسکلت به تفکیک هر واحد با انباری متعلقه در طبقات  مختلف طبق جدول شماره   ۲  پیوست می باشد)
  • مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور برآورد قطعی سهم هر واحد مسکونی از هزینه های تمام شده کل پروژه براساس قیمت تمام شده برای هر واحد با در نظر داشتن ویژگی های خاص و میزان بهره مندی هر واحد از خدمات عمومی و مشاعات و میزان مرغوبیت توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری در پایان پروژه تعیین  و تسویه خواهد شد.

ه‌ )نحوه ی برآورد اولیه هزینه تسویه اسکلت برج ۱۰۹ سیمرغ

در فرآیند محاسباتی انجام شده توسط کارشناسان دفتر فنی نکات ذیل در برآورد هزینه ها مد نظر قرار گرفته شده است :

۱- در برآوردهای به عمل آمده سعی گردیده ضمن حفظ حق اولویت برای اعضای با امتیاز بیشتر ( براساس زمان و مبلغ واریزی)  مبلغ متعادلی برای پرداختهای اعضاء به نسبت طبقه آپارتمان انتخابی در نظر گرفته شود . براین اساس اگرچه افزایش حدود ۲% به ازای هر طبقه در بازار مسکن معمول می باشد اما با لحاظ سیاست تشویقی و حفظ حقوق اعضایی که تعهدات مالی خود را به موقع به انجام رسانده اند طبق مصوبه هیئت مدیره ، به ازای هر طبقه ۰.۶% به ارزش اعیانی اضافه گشته و هزینه های اعلامی برای واحدهای مختلف در پیوست شماره ۲ با لحاظ ضریب طبقات ۰.۶% انجام شده است.

۲- با توجه به گستردگی و تنوع متراژ انباری ها از حدود۴ تا ۱۵ متر مربع ، به منظور تعدیل اختلاف متراژ انباری ها مقرر شد یک سوم مساحت هر انباری به مساحت واحد متعلقه اضافه و هزینه های آن محاسبه شده است . براین اساس انتخاب هر واحد آپارتمان به منزله ی پذیرفتن شماره انباری تخصیص یافته به آن می باشد و از آن جا که انباری های تخصیص یافته به هر واحد غیرقابل جابه جایی می باشد لازم است اعضای محترم به هنگام انتخاب واحد به انباری تخصیص یافته به آن نیز دقت لازم داشته باشند

و)فرمها و مدارک پیوست

واجدین شرایط پس از مطالعه دقیق توضیحات فوق ، نسبت به دانلود و تکمیل فرمهای  مطابق جدول ذیل پیوست اقدام نموده و ضمن تکمیل آن براساس توضیحات ارائه شده، در مهلت زمانی مذکور به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.

شایان ذکر است اسامی نهایی تعیین واحد شده ها پس از فرصت زمانی داده شده برای تحویل فرمهای

انتخاب واحد (۹۴/۰۸/۳۰) از طریق همین سایت منتشر و به استحضارهمگان خواهد رسید و فرآیند تکمیل

ظرفیت متعاقبا اعلام خواهد شد.

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل

 

جدول شماره ۳: معرفی فایل های پیوست

 

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ جداول نهایی امتیاز بندی اعضای محترم تا تاریخ ۹۴/۰۷/۲۱ دریافت فایل
۲ جداول نام واحدها در طبقات مختلف برج به همراه هزینه لازم برای تسویه اسکلت برمبنای متراژ و انباری تخصیص یافته در فرمت (PDF) دریافت فایل
۳ فرم پیش نویس انتخاب واحد آپارتمان برج ۱۰۹ پروژه سیمرغ اسلامشهر( فرم شماره ۱) دریافت فایل
۴ فرم پیش نویس انتخاب پارکینگ برج ۱۰۹ پروژه سیمرغ اسلامشهر( فرم شماره ۲) دریافت فایل
۵ پلان واحدهای مسکونی طبقات تیپ و همکف در فرمت (PDF) پلان همکف دریافت فایل تیپ راهنمای نقشه
۶ پلان انباری ها و پارکینگ های برج ۱۰۹ پروژه سیمرغ در طبقات ۳-، ۲-و ۱- زیرزمین دریافت فایل ۱-دریافت فایل ۲-

دریافت فایل ۳-