بسمه تعالی


ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که اقدام به تسویه حساب نموده اند، بدینوسیله نتایج انتخاب واحد تکمیل ظرفیت مرحله سوم برج ۱۰۹ برای آن دسته عزیزانی که بر اساس اطلاعیه شماره ۵۹ جزو رتبه های واجد شرایط انتخاب واحد قرار گرفته وفرمهای مربوطه را تکمیل وبه دفتر تعاونی تحویل داده اند به شرح پیوست شماره۱منتشر می گردد.

اعضای محترمی که در این مرحله به آنها واحد اختصاص یافته تا  پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ساعت ۱۲ ظهر فرصت دارند، مبالغ معین شده را واریز و فیش آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

بدیهی است تخصیص واحد انتخاب شده پس از تسویه حساب کامل اعضاءقطعیت می یابد ودر صورت عدم تسویه حساب تا پایان مهلت مذکور انتخاب واحد تخصیصی به فرد ( کان لم یکن ) تلقی شده و واحد مذبور به رتبه های بعدی با انجام تکمیل ظرفیت بعدی انتخاب واحد تخصیص داده خواهد شد.

شایان ذکر است به منظور تعیین تکلیف قطعی و نهایی واحد های برج ۱۰۹ و جلوگیری از هرگونه ایجاد تاخیر در عملیات نازک کاری، انتخاب واحد از بین واحد‌های باقیمانده شامل تعداد ۷ واحد انتخاب نشده(۱۰ پارکینگ باقی مانده)، به پیوست شماره۲، و به علاوه واحد‌های تخصیصی که تا تاریخ اعلامی مذبور تسویه حساب انجام ندهند، در بین کلیه ی اعضایی که امکان پرداخت مبلغ تعیین شده را طبق جدول پیوست شماره ۳ دارند، انجام خواهد شد و بعد از این مرحله برج ۱۰۹ از رده ی امتیاز بندی خارج میگردد. لذا از کلیه ی اعضای برج های مسکونی بدون در نظر گرفتن امتیاز که آمادگی پرداخت دارند دعوت میشود جهت انتخاب واحد واحد های باقیمانده به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

                                                                                                                                                                          با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل
   

 

 

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ اسامی اعضای برج ۱۰۹ مرحله سوم پیوست شماره۱
۲ لیست واحد های آپارتمانی و پارکینگ های انتخاب نشده پیوست شماره۲
۳ جدول نام واحدها در طبقات مختلف برج به همراه هزینه لازم برای تسویه اسکلت بر مبنای متراژ و انباری تخصیص یافته طبق اطلاعیه ۵۵ پیوست شماره ۳