بسمه تعالی
اطلاعیه شماره53
خرسندیم به اطلاع عزیزان سهامدار اعضاء برج های مسکونی برسانیم، طبقه نوزدهم اسکلت اولین برج در حال ساخت طبق زمانبندی پیشبینی شده در قرارداد در اول مرداد ماه سال جاری بتن ریزی  به اتمام رسید، و عملیات اجرایی مابقی بلوکها با سرعت مناسب ادامه دارد. لذا طبق وعده داده شده فرآیند پالایش واریزی اعضاء به منظور امتیازبندی و تعیین اولویت انتخاب، آغاز و در حال انجام می باشد.
از این رو ضروری است اعضاء محترم نسبت به تسویه حساب کامل ( عضو اصلی 236.000.000 ریال و عضو مشارکتی251.000.000 ریال) تا پایان مرداد ماه 94، و ادامه روند واریزی ماهیانه 10.000.000 ریال تا پایان سال جاری اقدام نمایند تا مشمول کسر امتیاز و جریمه نگردند، و از آن دسته از عزیزانی که به هر کدام از حساب های شرکت واریزی انجام داده ولی اصل فیش را به تعاونی تحویل نداده اند، خواهشمندیم تا پایان وقت اداری روز شنبه 94/05/31 اصل فیش واریزی را به دفتر تعاونی تحویل نمایند. بدیهی است پس از انقضای زمان مذکور امکان محاسبه امتیاز برای فیش مربوطه مقدور نبوده و مسئولیت آن به عهده شخص عضو خواهد بود.
 
                                                                                                   با تشکر
                                                                                             ابوالفضل آسیابی
                                                                                                مدیر عامل
 
 

پسندیدم(0)نپسندیدم(0)