اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علی

عـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علی

منشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفا

لعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علی

منبع مهــر و محبت ، صــاحب لطف و کرم

افتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علی

میلاد با سعادت مولود کعبه، مولی الموحدین، حیدرکرار، امیرالمومنین، امام علی “علیه السلام” بر همگان مبارک باد

میلاد نور مبارک … 🌺🌺🌺🌺🌺