نـزولِ فیـض رب العـــــالمین است
حـلولِ عیـــــد قـــــربان در زمیـــــن اســــت

عید قربان، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر تمامی مسلمانان مبارک باد …