بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء و سهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که نسبت به تکمیل واریزی های خود در هفته جاری اقدام نموده اند به اطلاع میرساند بنا به درخواست اعضای محترم، مهلت تحویل فیش های واریزی معوقه  و یا تکمیل واریزی برای بالا بردن رتبه و قدرت انتخاب واحد بهتر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۳تمدید گردید. ضمناً امتیاز بندی نهایی برای انتخاب واحد سه برج در حال احداث دوشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۸اعلام میگردد و اعضای محترم میتوانند طبق رتبه ی اعلامی از تاریخ مذکور نسبت به انتخاب واحد دلخواه خود اقدام نمایند.