بسمه تعالی

توضیح ضروری در خصوص اعلان درصد پیشرفت کار
باسلام خدمت همه اعضاء و سهامداران محترم لازم است به اطلاع برسانم، علی الظاهر در اعلان درصد پیشرفت کار یک جابجایی و اشتباه صورت گرفته است بصورتی که در گزارش قبلی درصد پیشرفت هر برج از کل کار یعنی با احتساب صددرصد اجرای اسکلت و بخشی از سفت کاری ( که ۴۰٪کار را شامل می شود )لحاظ گشته ولی در گزارش امروز پیشرفت کار صرفا با لحاظ نازک کاری هر برج انجام شده است.
لذا برای هم فاز کردن گزارش امروز با گزارش قبلی به درصد پیشرفت کار اعلامی بایستی ۱۲٪ در هر برج اضافه گردد.
مثلا برج ۱۰۴ بجای ۶۶ درصد ۷۸ درصد پیشرفت واقعی داشته است.

در فایل های ذیل اصلاحات مربوطه اعمال گردیده است.

گزارش برج (اصلاحیه)۱۰۲ تاریخ ۹۸.۰۸.۱۴

گزارش برج ۱۰۴(اصلاحیه) تاریخ ۹۸.۰۸.۱۴

گزارش برج ۱۱۱(اصلاحیه) تاریخ ۹۸.۰۸.۱۴