بسمه تعالی

لیست کامل واریزی اعضا و سهامداران زمین های قطعات تفکیکی پروژه سیمرغ اسلامشهر با شناسه شماره پرونده و کد ملی در فایل زیر قابل مشاهده می باشد.