🌹🌹🌹 عرشیان امشب زمین را لاله باران می کنند
خاک را خوشبو تر از زلف نگاران می کنند
آفرینش فیض از دیدار احمد می برد
کعبه امشب سجده بر خاک محمد می برد 🌹🌹🌹