بسمه تعالی
گزارش جلسه هم‌اندیشی اعضاء و مالکان برج‌های پروژه سیمرغ اسلامشهر
جلسه هم‌اندیشی طبق اطلاعیه قبلی در مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ رأس ساعت ۱۴ در محل سالن۶۰۰ نفری الغدیر وزارت کشور با حضور گسترده و گرم اعضاء محترم برگزار گردید.
بعد از ارائه گزارشات و عملکرد ماه‌های اخیر و ارائه آنالیز قیمت‌های تمام شده برای ساخت واحدهای مسکونی اعضاء، با ارائه نقطه نظرات خود و ایراد پرسش‌های مختلف و دریافت توضیحات مفصل موارد ذیل را مورد تاکید قرار دادند:
۱- از مدیران تعاونی خواسته شد نسبت به درج قرارداد فی مابین شرکت تعاونی با شرکت سازنده (شرکت پیمانکار پاوان ساخت پارس) در سایت تعاونی اقدام نماید.
۲- از مدیران تعاونی خواسته شد تصویر سند مشاعی ۲ دانگ از شش دانگ زمین اسلامشهر متعلق به تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور را برای رویت عموم اعضاء در سایت تعاونی قرار دهند.
۳- مقرر شد با توجه به اصلاح و تغییر طرح و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان و نیز تغییر قیمت‌های ساخت تعاونی نسبت به آماده سازی قرارداد جدید و تعویض آن با قراردادهای سابق اقدام نموده و برای اجرای آن در اسرع وقت تمهیدات لازم را مهیا نماید.
۴- مقرر شد روند ساخت برج‌های دهگانه با مشارکت اعضاء محترم و همیاری تعاونی با سرعت و قوت ادامه پیدا کند، بطوریکه اعضاء از اول مرداد ماه هر ماه یک میلیون تومان و تعاونی نیز با بسیج منابع مالی از محل‌های مختلف علاوه بر واریزی اعضاء با سرعت مناسب ساخت واحدهای مذکور را ادامه دهند و در قرارداد جدید برای تاخیر در پرداخت اعضاء، جریمه تا سقف سه ماه لحاظ گردد، در صورت ادامه نسبت به جابجایی اعضاء بدهکار از پروژه برج‌ها به قطعات زمین‌های تفکیکی اقدام نماید. ومتقابلاً تعاونی در صورت تاخیر در انجام تعهدات نسبت به اعضاء مکلف به جبران خسارت گردد.
۵- مقرر شد عزیزانی که امکان همراهی واریز به موقع مبلغ فوق را ندارند می توانند تقاضای خود را در جهت جابجایی از برج‌ها به قطعات تفکیکی زمین به تعاونی ارائه دهند و تعاونی جابجایی مذکور را با توجه به میزان واریزی اعضاء انجام و در لیست امتیاز بندی تحویل زمین قرار دهد.
۶- تاکید شد تعاونی من بعد نسبت به بروز رسانی سایت اینترنتی و ارائه گزارش عملکرد به اعضاء اهتمام بیشتری داشته باشد.
با تشکر
ابوالفضل آسیابی
مدیر عامل