بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترمی که طبق اطلاعیه ۶۰ به آنها واحد اختصاص یافته میرساند،تا  پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ساعت ۱۲ ظهر فرصت دارند، مبالغ معین شده را واریز و فیش آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

*اعضای محترم توجه فرمایند فرصت تسویه حساب به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشد*

بدیهی است تخصیص واحد انتخاب شده پس از تسویه حساب کامل اعضاءقطعیت می یابد ودر صورت عدم تسویه حساب تا پایان مهلت مذکور انتخاب واحد تخصیصی به فرد ( کان لم یکن ) تلقی شده و واحد مذبور به رتبه های بعدی با انجام تکمیل ظرفیت بعدی انتخاب واحد تخصیص داده خواهد شد.