گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه سیمرغ اسلامشهر دی ماه ۹۴

 

نمودارهای پیشرفت فیزیکی به تفکیک هر بلوک دی ماه۹۴